een project van:

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN:

Deze website/applicatie (de “website”) is eigendom van en wordt beheerd door Voetbal Vlaanderen/de Koninklijke Belgische Voetbalbond (“KBVB”), een vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Houba de Strooperlaan 145, en het ondernemingsnummer 0808.165.002. De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website. Lees ze aandachtig door, want alleen al het gebruik van deze website geeft aan dat je deze algemene voorwaarden aanvaardt. Als je niet instemt met deze voorwaarden, dien je deze website niet te gebruiken.

1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Voetbal Vlaanderen/de KBVB is bevoegd om alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website en de bijhorende technische infrastructuur te gebruiken. Als je één van deze voorwaarden schendt, wordt je toestemming om deze website te gebruiken, evenals het materiaal of de inhoud ervan, automatisch beëindigd en moet je alle downloads of gedrukte uittreksels van deze website onmiddellijk vernietigen.

2. TOEGANG EN GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE
Door deze website te bezoeken, ga je akkoord:

  • Deze niet te gebruiken op een manier die het gebruik van deze website door andere gebruikers verstoort, belemmert of beperkt;
  • Geen documenten via deze website up te loaden, te plaatsen of te verzenden die vals, beledigend, lasterlijk, bedreigend, obsceen of illegaal zijn of die de rechten van andere personen waar dan ook ter wereld schenden;
  • Om software of een andere code of script die deel uitmaakt van deze website omgekeerd te engineeren, te decompileren, te kopiëren of aan te passen of om te proberen informatie die een virus, worm, Trojaans paard of ander schadelijk of verstorend onderdeel bevat, naar of via deze website te verzenden; en
  • De gegevens die op deze website worden ingevoerd door of in verband met een derde gebruiker van deze website, niet te veranderen, wijzigen, verwijderen, verstoren of misbruiken.

 

3. GEBRUIKERS VAN FOTO’S EN VIDEO’S
Al het materiaal op deze website (“materiaal”) dat kan worden gedownload, bekeken en afgedrukt voor gebruik in de media, met inbegrip van drukwerk, radio- en tv-uitzendingen en elektronische media, moet Voetbal Vlaanderen/de KBVB als bron vermelden. Geen enkel merk, copyright of andere eigendomsvermeldingen die in het materiaal zijn opgenomen of die op het materiaal voorkomen, mogen geheel of gedeeltelijk worden verwijderd.

Het gebruik van het materiaal mag niet denigrerend of kritisch zijn ten opzichte van de KBVB, haar (commerciële) partners, UEFA, FIFA, de Pro League, Voetbal Vlaanderen, ACFF, elk van hun spelers/aangeslotenen en alle directeurs, bestuurders, makelaars, bedienden, vrijwilligers. Het materiaal mag op geen enkele wijze worden gewijzigd, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Voetbal Vlaanderen/de KBVB.

Je dient Voetbal Vlaanderen/de KBVB, haar directeurs, bestuurders, makelaars, vrijwilligers en werknemers te vergoeden en te vrijwaren van elke verantwoordelijkheid tegen alle verliezen, kosten, schade, aansprakelijkheden en uitgaven, met inbegrip van redelijke advocaatkosten, die Voetbal Vlaanderen/de KBVB kan oplopen als gevolg van je gebruik van het materiaal op een manier die niet is toegestaan door deze algemene voorwaarden.

Je hebt geen enkel recht op het intellectuele eigendom of de software, noch op de updates of wijzigingen die je worden verstrekt om toegang te krijgen tot het materiaal. Je mag de door Voetbal Vlaanderen/de KBVB verleende licenties niet in sublicentie geven, toewijzen of overdragen, en elke poging om dergelijke licenties in sublicentie te geven, toe te wijzen of over te dragen is ongeldig.

4. GEBRUIKERS DIE MATERIAAL PUBLICEREN EN INDIENEN
Voetbal Vlaanderen/de KBVB kan, naar eigen goeddunken, gebruikers toestaan inhoud up te loaden of te publiceren op individuele gebruikerspagina’s of in bepaalde zones van de website. Voetbal Vlaanderen/de KBVB kan naar eigen goeddunken beslissen om al dan niet gebruik te maken van een bijdrage. Voetbal Vlaanderen/de KBVB is hierbij gemachtigd om elke op de website gepubliceerde inhoud te bewerken, te wijzigen en te verwijderen. Je verklaart, garandeert en gaat ermee akkoord dat je geen enkele bijdrage zult leveren onderworpen aan de rechten van een andere persoon zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van die persoon en dat je verantwoordelijk bent als jouw bijdrage een andere persoon schade berokkent.

Je erkent en gaat ermee akkoord dat:

  • elke bijdrage die je levert, niet vertrouwelijk of eigendomsrechtelijk beschermd is;
  • Voetbal Vlaanderen/de KBVB niet verplicht is om je bijdrage als vertrouwelijke of exclusieve informatie te behandelen; en
  • Voetbal Vlaanderen/de KBVB een bijdrage kan gebruiken voor elk commercieel of ander doel, zonder compensatie of aansprakelijkheid ten opzichte van je persoon.

Door het publiceren van een bijdrage, verklaar je en verleen je Voetbal Vlaanderen/de KBVB automatisch het recht om een onherroepelijke, eeuwigdurende, niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije en uitgebreide licentie te verlenen om je bijdrage te gebruiken, te kopiëren, publiekelijk uit te voeren en weer te geven, te herformatteren, te vertalen, uit te pakken (geheel of gedeeltelijk), te verdelen, er afgeleide werken van te maken en er een sublicentie voor te verlenen voor welk doel dan ook. Je begrijpt dat jouw bijdrage mag worden gebruikt en opnieuw mag worden gepubliceerd.

5. UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID
Deze website geeft informatie over Voetbal Vlaanderen/de KBVB en haar missie en statutaire doelstelling.

Vanwege de aard van het internet kunnen wij niet garanderen dat deze site of de sites waarnaar deze gelinkt is, altijd beschikbaar zijn voor de gebruikers. Je moet ervoor zorgen dat je bij het gebruik van het internet over voldoende bescherming beschikt tegen virussen en andere veiligheidsparameters.

Hoewel alle redelijke inspanningen zijn gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website accuraat is op het moment van publicatie, kan deze op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en wij geven geen garantie dat de informatie op een bepaald moment accuraat of volledig zal zijn, als dat al het geval is.

Deze website en alle informatie of ander materiaal die het bevat, wordt uitsluitend ter beschikking gesteld op basis van het feit dat je het “onveranderd” en “naargelang de beschikbaarheid ervan” aanvaardt. Wanneer je vertrouwt op informatie of andere elementen op deze site, doe je dit volledig op eigen risico en ga je ermee akkoord dat alle garanties, voorwaarden en verbintenissen, expliciet of impliciet, die voortvloeien uit het gemeen recht, de wetgeving, het commercieel gebruik, de notering van transacties of andere met betrekking tot deze website, zijn uitgesloten voor zover de wet dit toestaat. Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit, voor zover toegestaan door de wet, voor enig verlies of schade die het gevolg is van of voortvloeit uit de onbeschikbaarheid of het gebruik van deze website of een daaraan gekoppelde website, of uit het vertrouwen op de inhoud van deze website of enig materiaal of inhoud die vanaf deze website toegankelijk is.

6. LINKS
De links op deze website zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en voor het gebruiksgemak. Wij hebben geen enkele controle over de inhoud van gelinkte websites van derden en kunnen daarvoor dan ook geen verantwoordelijkheid opnemen. Wij onderschrijven geen enkele gekoppelde website of enig product, dienst of bedrijf dat in die links wordt beschreven.

7. JURISDICTIE
Deze website is ontworpen en voormelde gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht. Elk geschil dat voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze website valt onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Brussel.